Rozwód czy separacja?

Kiedy w małżeństwie nie układa się zbyt dobrze pomiędzy małżonkami, zaczynają oni żyć niejako obok siebie, pojawia się kwestia dalszego ich wspólnego lub odrębnego funkcjonowania, także na gruncie prawnym. Warto wówczas sięgnąć do tekstu ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, aby zorientować się, jakie mamy możliwości.

rozwód czy separacja poznań

Radykalnym i ostatecznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest rozwód, zaś jego uzyskanie jest procesem nieodwracalnym. Powyższe oznacza, że w sytuacji, gdy po orzeczeniu rozwodu byli małżonkowie uznają, że jednak zbyt pochopnie podjęli decyzję o ostatecznym rozstaniu i chcieliby powrócić do wspólnego pożycia oraz znów funkcjonować jako małżeństwo, muszą zawrzeć kolejny związek małżeński. Wbrew pozorom nie są to sytuacje aż tak bardzo rzadkie, a w swojej pracy spotkałam się z nimi kilka razy.

W sytuacji, gdy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego między kobietą i mężczyzną, ale nie nosi on cech trwałości, małżonkowie do uregulowania swoich spraw mogą skorzystać z innej instytucji prawa cywilnego, jakim jest separacja. Orzeczenie jej przez sąd nie spowoduje nieodwracalnego zakończenia małżeństwa. Małżeństwo stron trwa nadal, zaś separacja może zostać w przyszłości zniesiona przez zainteresowanych.

Z powyższego wynika, że rozwód i separacja powstają na skutek wydania orzeczenia przez sąd w przypadku wystąpienia ustawowych przesłanek (rozkład pożycia na trzech płaszczyznach – emocjonalnej, fizycznej, gospodarczej), a różnice sprowadzają się do tego, że przy rozwodzie rozkład pożycia winien być trwały, co nie jest z kolei wymogiem przy orzekaniu o separacji małżonków. Separacja jest odwracalna, zaś rozwód kończy byt prawny małżeństwa. W sądzie łatwiej i taniej jest uzyskać separację niż rozwód, zwłaszcza, gdy strony są zgodne w tej mierze. Wówczas opłata sądowa wynosi 100 zł, przy rozwodzie zaś 600 zł.

Naturalnie, po uzyskaniu separacji każdy z małżonków może wystąpić do sądu z wnioskiem o orzeczenie rozwodu. Orzeczenie separacji nie tamuje bowiem którejkolwiek ze stron domagania się definitywnego zakończenia związku małżeńskiego. Odwrotnie, każda ze stron może również wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie separacji, gdy nastąpi powrót do wspólnego pożycia i małżeństwo będzie funkcjonować prawidłowo. Małżonkowie, którzy mają orzeczoną sądową separację nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego z innymi osobami.

Na marginesie wskazać można, że w sytuacji, gdy jeden z małżonków domaga się orzeczenia separacji, zaś stanowisko procesowe drugiego małżonka zmierzać będzie do wydania przez sąd wyroku rozwiązującego małżeństwo stron przez rozwód, sąd badać będzie przesłanki orzeczenia rozwodu.

Skutki prawomocnego orzeczenia separacji to:

 1. małżonkowie są wyłączeni od dziedziczenia po sobie z mocy prawa (sposobem, aby to zmienić może być testament),

 2. powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami (od tego momentu każdy z nich nabywa majątek już na swoją wyłączną własność, nadto można podzielić majątek wspólny),

 3. gdy dziecko urodziło się po 300 dniach od orzeczenia separacji nie ma domniemania ojcostwa męża matki dziecka,

 4. małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy, gdy względy słuszności ku temu przemawiają,

 5. w zakresie alimentowania małżonków brak terminowego ograniczenia,

 6. strona nie może powrócić do nazwiska sprzed ślubu,

 7. możliwość zniesienia separacji i powrotu do funkcjonowania małżeństwa na wszystkich płaszczyznach,

 8. brak możliwości zawarcia kolejnego małżeństwa.

Skutki prawomocnego orzeczenia rozwodu w 3 w/w punktach są zbieżne (w pkt 3 termin ten liczy się od dnia orzeczenia rozwodu), natomiast w pozostałym zakresie już nie:

 • byli małżonkowie nie są zobowiązani do wzajemnej pomocy,

 • zobowiązania alimentacyjne są z reguły terminowe – alimenty zasądzone od jednego małżonka na rzecz drugiego przy rozwodzie orzekane są najczęściej na okres 5 lat, choć może być to czas dłuższy w zależności od okoliczności faktycznych w danej sprawie,

 • strona może powrócić do nazwiska, które nosiła przed ślubem – ma na to 3 miesiące od dnia uprawomocnienia się wyroku,

 • nie można powrócić do małżeństwa, można jedynie po raz drugi zawrzeć związek z byłym współmałżonkiem,

 • można zawrzeć kolejne małżeństwo z inną osobą.

   

Tę stronę najczęściej wyszukiwano po zapytaniach: rozwód Poznań, rozwód czy separacja