Jak napisać pozew rozwodowy.

Pytanie, jak prawidłowo napisać pozew rozwodowy zaprząta głowę wielu osobom, które z różnych względów, chcą rozwieść się w jak najkrótszym czasie bez zbędnych komplikacji.

jak napisać pozew rozwodowy

Zależy im więc na złożeniu pisma inicjującego proces pozbawionego błędów i braków, co gwarantowałyby szybkie nadanie sprawie biegu, poprzez doręczenie pozwu drugiej stronie z wezwaniem na termin rozprawy. Występowanie w pozwie jakichkolwiek braków formalnych, z których usunięciem przepisy procedury cywilnej wiążą nadanie pismu prawidłowego biegu, w praktyce znacznie wydłuża czas trwania postępowania i uzyskania wyroku rozwodowego nawet o kilka miesięcy.

Naturalnie, najlepszym rozwiązaniem byłoby skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który przeprowadzi za nas cały skomplikowany nieraz i trudny – zwłaszcza w sprawach, w których ustalana jest wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego – proces, przygotuje pisma procesowe, będzie reprezentował na rozprawie, jednak jeśli nie jest to możliwe, sugeruję skorzystać z poniższych rad.

 

Postępowanie rozwodowe prowadzi zawsze jako sąd I instancji Sąd Okręgowy, z reguły wedle swojej właściwości miejscowej, ustalonej poprzez pryzmat ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: Kpc). Procedura cywilna nakłada na powoda obowiązek sporządzenia pozwu w określonej formie i treści. Pozew w sprawie o rozwód musi spełniać warunki formalne, które wymagane są w stosunku do wszelkich pism procesowych, do których należą:

  • prawidłowe oznaczenie sądu, do którego wnosimy pozew ze wskazaniem stron procesu (powód oraz pozwany – imię i nazwisko, adres zamieszkania – nie należy mylić w/w adresu z adresem zameldowania, dla Sądu liczy się bowiem, gdzie strona faktycznie przebywa i gdzie skutecznie można doręczać pisma procesowe w toku sprawy), dodatkowo powód ma obowiązek wskazać swój nr PESEL (z własnej praktyki zalecam również wskazanie nr PESEL strony przeciwnej, do której mąż, czy żona z reguły ma dostęp, a sądowi zaoszczędzi to dodatkowych ustaleń),
  • osnowa wniosku, tj. treść żądania, która w sprawie o rozwód sprowadza się najczęściej do formuły: „wnoszę o rozwiązanie małżeństwa stron, zawartego w miejscowości X w dniu Y, wpisanego w USC pod nr aktu małżeństwa Z, przez rozwód… z orzeczeniem o winie/ bez orzeczenia o winie”;

– w tej części pisma należy również zgłosić dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, a więc akty USC w oryginale: akt małżeństwa oraz akt urodzenia dziecka/dzieci, jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci – w takim przypadku należy również wskazać jak ma wyglądać opieka nad małoletnimi po ustaniu małżeństwa, tj. z którym rodzicem dziecko ma mieszkać, jak ma wyglądać wykonywanie władzy rodzicielskiej przez ojca i matkę, należy również wskazać wysokość alimentów, która ma być zasądzona na rzecz dziecka/dzieci od drugiego rodzica (wtedy trzeba złożyć zaświadczenie o zarobkach netto/brutto z ostatnich 6 miesięcy oraz rachunki na utrzymanie dzieci, domu, siebie, dokumentację medyczną, jeśli występuje w sprawie i może mieć wpływ na wysokość alimentów), przykładowo: „wnoszę o powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką/synem stron, ur. dnia 10 sierpnia 2012 r. matce/ojcu, z prawem ojca/matki do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka; wnoszę o ustanowienie nieograniczonych/określonych kontaktów ojca/matki z małoletnią córką/synem; wnoszę o zasądzenie od ojca/matki na rzecz małoletniej córki/syna stron renty alimentacyjnej w kwocie 1000 zł/m-c, płatnej do rąk matki/ojca dziecka, do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat”;

– ważkie w tej sytuacji jest również zawnioskowanie o przesłuchanie w charakterze świadka osoby trzeciej, której dane osobowe i adres zamieszkania wskażemy w pozwie (może być z rodziny – babcia, wujek, itp., jak i obca dla stron – koleżanka, sąsiad, ważne, by były to osoby, które uczestniczą przynajmniej od czasu do czasu w życiu dzieci i mają wiedzę na ich temat) na okoliczność sytuacji małoletnich, w szczególności ustalenia, czy orzeczenie rozwodu nie sprzeciwia się ich dobru; przepisy Kpc wymagają wysłuchania przez sąd świadka na tę okoliczność, więc warto o tym pomyśleć wnosząc pozew, gdyż brak ten skutkuje wezwaniem powoda do wskazania takiej osoby;

– w przypadku domagania się rozwodu z wyłącznej winy drugiej strony należy zgłosić dowody na poparcie tezy, że do rozkładu pożycia małżeńskiego doszło z winy współmałżonka (zeznania świadków, dokumenty, zdjęcia, nagrania, itp.);

  • w uzasadnieniu stanowiska procesowego należy przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie – opisać jak wyglądało pożycie, kiedy doszło do jego trwałego i całkowitego ustania (na płaszczyźnie ekonomicznej, emocjonalnej i fizycznej) i co było powodem tego stanu rzeczy – jeśli małżonkowie porozumieli się odnośnie rozwodu i zgodnie wnoszą o nieustalanie winy w rozkładzie pożycia ta część pisma nie wymaga drobiazgowego opisu i zarzutów, raczej wskazanie jednej konkretnej przyczyny, która doprowadziła do rozwodu, np. niezgodność charakterów, bądź odmienne oczekiwania w zakresie funkcjonowania małżeństwa, inaczej sprawa się ma, gdy w grę wchodzi żądanie ustalenia przez sąd małżonka winnego rozpadu małżeństwa – tu zalecam raczej skrupulatność zarówno w opisie zarzutów, jak i przytaczanych dowodów na ich poparcie;
  • pozew winien być podpisany przez stronę, która go wnosi;
  • na końcu pisma wymieniamy wszystkie załączniki, które powołaliśmy w jego treści i załączymy do pozwu, tj. dokumenty, jak akty USC, zaświadczenie o zarobkach powoda, rachunki za utrzymanie dzieci, domu, itp.);
  • do pisma należy załączyć odpis pozwu z załącznikami dla strony przeciwnej;
  • opłata sądowa od pozwu w sprawie o rozwód wynosi obecnie 600 zł, dowód jej opłacenia należy również załączyć do pozwu.

 

Na marginesie warto zauważyć, że w sprawie o rozwód małżonkowie mogą kompleksowo i tanio uregulować wszelkie swoje sprawy, także te majątkowe. Wymagane jest jedynie zgodne stanowisko stron w tym zakresie. Wówczas sąd dokona podziału majątku, co zaoszczędzi stronom mnóstwa czasu, pieniędzy i stresów związanych z kolejnymi postępowaniami sądowymi.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Maciocha.

Tę stronę najczęściej wyszukiwano przez zapytania: rozwód Poznań, jak się rozwieźć, jak napisać pozew rozwodowy